Samenwerkingsverband Academische OpleidingsSchool Limburg (AOSL)

logo-AOSL

Partnerschap

Bekwame leraren zijn de spil van goed onderwijs. In Limburg dragen de zes schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en Fontys Lerarenopleiding Sittard samen verantwoordelijkheid voor het opleiden en professionaliseren van leraren, daarbij ondersteund door Open Universiteit en de Universiteit Maastricht (TIER & Center for Education Research). Dit gebeurt onder de vlag van het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL).

 

Samenwerking met het MBO

Het grootste gedeelte van onze leerlingen gaat verder leren in het MBO. Het Beroepscollege werkt nauw samen met het MBO.

 • Wij hebben afspraken over de “overdracht” van de leerlingen van onze scholen naar het MBO, zodat het MBO optimaal geïnformeerd is over onze leerlingen.
 • We werken samen in het kader van loopbaan oriëntatie, de leerlingen van het Beroepscollege krijgen veel informatie over het MBO en maken kennis met de opleidingen.
 • We voeren samen de zogenaamde vakmanschaproute uit; leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen kunnen het diploma niveau 2 van het MBO behalen in kortere tijd. Onderdelen van het leerprogramma worden al in het vmbo uitgevoerd.

Zo stimuleren wij dat leerlingen sneller doorstromen naar een hoger niveau van het MBO.

 

Samenwerking in de Euregio

Duitsland ligt op een steenworp afstand. Dichtbij ons ligt een grote arbeidsmarkt waar onze leerlingen in de toekomst ook een prima baan kunnen vinden.

Leerlingen worden gestimuleerd om zich de Duitse taal eigen te maken. (Duits in leerjaar 1 en 2, Goethe examens). Ook lopen leerlingen stage bij Duitse bedrijven.

 

Ambitie

De ambitie van de AOSL is om via de opleiding en professionalisering van leraren een bijdrage te leveren aan voortgezet onderwijs waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Daarbij horen (toekomstige) leraren die, passend bij hun steeds weer veranderende werkzaamheden, in staat zijn zich blijvend te professionaliseren. Dit betekent dat de leraren (in opleiding) hun eigen praktijk voortdurend onderzoeken en verbeteren en zo een bijdrage leveren aan schoolontwikkeling.

 

Infrastructuur

Elke AOSL-school heeft een expliciete infrastructuur om zowel het (leren) onderwijzen én het (leren) onderzoeken van leraren (in opleiding) te begeleiden. Er zijn in dit kader op elke school onder andere

 • getrainde werkplekbegeleiders (wpb) voor de begeleiding van leraren in opleiding. Binnen de AOSL als totaal zijn ongeveer 300 wpb actief;
 • speciaal opgeleide schoolopleiders (so) actief voor de coördinatie van de begeleiding van aanstaande en beginnende leraren. AOSL-breed zijn er 25 schoolopleiders werkzaam;
 • geschoolde docent-onderzoekers voor de uitvoering van (de begeleiding van) onderzoek voor de schoolpraktijk. Er zijn binnen de AOSL ruim 25 docent-onderzoekers actief;

Activiteiten

Om de genoemde ambitie waar te maken is op alle AOSL-scholen sprake van de volgende activiteiten:

 • Afstudeerprojecten van leraren in opleiding rondom praktijkgerichte vraagstukken worden begeleidt door opleiders van FLOS i.s.m. onderzoeksbegeleiders van de school;
 • actieve participatie in de school van begeleiders van de lerarenopleiding;
 • docent-onderzoekers van de scholen nemen deel aan intervisie- en scholingsbijeenkomsten onder leiding van onderzoekers van het FLOS-Lectoraat en/of onderzoekers van de UM of de OU;
 • AOSL-scholen participeren in kleinschalige leerwerkgroepen (LWGs) waarin rondom actuele thema’s gewerkt wordt aan de ontwikkeling van onderwijs- en begeleidingsmaterialen voor de onderwijspraktijk. De LWGs zijn samengesteld uit zittende leraren van de vo-scholen, studenten in de afstudeerfase en opleiders van de lerarenopleiding. Er zijn 15 LWG’s actief;
 • Scholen presenteren aanpak en opbrengsten van hun schoolontwikkelingsprojecten op het jaarlijkse AOSL-symposium;
 • Elke school organiseert jaarlijks twee kenniskringen voor medewerkers en studenten rondom nieuwe ontwikkelingen;
 • Intensief overleg tussen de AOSL-partners op bestuurlijk niveau, directieniveau en begeleidersniveau (werkplekbegeleiders, docentonderzoekers, schoolopleiders en instituutsopleiders).
Open dagen BcPL

Open dagen, infoavonden en doedagen BcPL scholen

 

Holz 4-2-2017  Richerstraat 35, Kerkrade
25-1-2018 doedag
1-1-2018 infoavond (19:00 uur)
3-2-2018 open dag (10:00-13:00)

Brandenberg  Graafstraat 10, Landgraaf
22-1-2018 doedag (09:00 uur)
22-1-2018 infoavond (19:00 uur)
27-1-2018 open dag (13:00-16:00 uur)

Herle  Heldevierlaan 5, Heerlen
18-1-2018 infoavond  (19:00 uur)
22-1-2018 proefdag horeca (15:00-17:00 uur)
24-1-2018 infoavond (19:00 uur)
3-2-2018 open dag (10:30-13:30 uur)
6-2-2018 doedag (09:00-15:00 uur)

PPL  Sittarderweg 75, Heerlen
16-1-2018 infoavond (19:00 uur)
25-1-2018 infoavond (19:00 uur)
24-2-2018 open huis (10:00-13:00 uur)

Techniekcollege  Schandelermolenweg 21, Heerlen
13-1-2018 open dag

Meer informatie klik op de schoolnaam