Selecteer een pagina

Aanmelden bij BcPL leerjaar 1

Het Beroepscollege Parkstad Limburg bestaat uit 5 locaties:

 

​Deze locaties bieden de theoretische (TL-plus), kader- en basisberoepsgerichte leerweg aan.

Deze locatie biedt Praktijkonderwijs aan.

Deze locatie biedt leerjaar 3 & 4 techniekonderwijs aan.

De aanmeldingsprocedure voor een locatie van het Beroepscollege bestaat uit de volgende te nemen stappen:

 • De aanmeldingsprocedure start met het adviesgesprek met u door de leerkracht van groep 8.
 • Op basis van dit advies bepaalt u samen met uw kind de keuze voor de school.

De basisschool verzorgt samen met u de aanmelding (o.a. bij de Innovo scholen).

U ontvangt een ontvangstbevestiging indien de aanmelding is ontvangen.

 

U dient zelf aan te melden (o.a. bij de Movare scholen)

Volg hiervoor onderstaande procedure.

U ontvangt een ontvangstbevestiging indien de aanmelding is ontvangen.

 • U meldt uw kind aan bij de betreffende school.
 • Dit kan door het invullen van dit aanmeldingsformulier Dit vult u in en stuurt u ondertekend via de mail of per post op naar de school. U kunt het aanmeldingsformulier ook persoonlijk afgeven bij de receptie.
 • LET OP: Dit aanmeldformulier is uitsluitend bestemd voor het aanmelden van leerlingen afkomstig van MOVARE-scholen. Neem bij twijfel contact op met uw basisschool. Er zijn namelijk ook basisscholen waarbij de leerkracht van groep 8 het aanmeldingsformulier samen met de ouders en het kind digitaal invult op een speciale website (LDOS). Ook zijn er basisscholen die de ouders voor het aanmelden verwijzen naar de website parkstadscholen.nl .

We adviseren u daarom bij de leerkracht van groep 8 te informeren op welke wijze de aanmelding het beste kan plaatsvinden!

 • Samen met het ondertekende aanmeldingsformulier dient u ook een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van de leerling bij de school in te leveren. Dit kan digitaal, per post gebeuren of persoonlijk bij de receptie van de school.

Aanmelding Brandenberg
Graafstraat 10
6371 XS Landgraaf

Aanmelding Holz
Richerstraat 35
6461 VP Kerkrade

Aanmelding Herle
Heldevierlaan 5
6415 SB Heerlen

Aanmelding Scholen voor Praktijkonderwijs
Sittarderweg 75
6412 CC Heerlen

 

Wanneer u uw kind heeft aangemeld, ontvangt u van de school een ontvangstbevestiging. LET OP: dit is een bevestiging dat u uw kind heeft aangemeld, dus niét dat uw kind ook daadwerkelijk op de school is geplaatst!

 • De commissie van toelating op de school bekijkt of de aanmeldgegevens compleet zijn.
 • Bij een compleet dossier wordt de aanmelding in behandeling genomen. Mochten er echter stukken ontbreken, dan worden deze bij de betreffende basisschool door ons opgevraagd.
 • Aangemelde dossiers worden door de commissie van toelating beoordeeld. Indien er geen bijzonderheden zijn, wordt uw kind toegelaten. De ouders en de basisschool ontvangen hierover in mei een toelatingsbrief.
 • Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de school of zij die kan bieden.

Binnen 6 weken is duidelijk of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen.

Als de school dat kan, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en wordt uw kind definitief ingeschreven.

 • Als de school niet in de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voorzien, zoekt de school een andere school die dat wél kan. Hiervoor heeft de school maximaal 4 weken de tijd. In die periode van 4 weken wordt uw kind tijdelijk geplaatst op de school waar het is aangemeld.
 • Als die andere school een school voor voortgezet speciaal onderwijs is, dient de school waar uw kind is aangemeld een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het Samenwerkingsverband.
 • Is het na in totaal 10 weken niet gelukt een passende plek voor uw kind te vinden, dan begint de school waar uw kind is aangemeld met het verzorgen van onderwijs. Zodra een passende school is gevonden, moet uw kind daar door u worden aangemeld.
 • Als, om de ondersteuningsbehoefte van uw kind vast te stellen, extra informatie nodig is, wordt de periode van 6 weken verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te verkrijgen.
 • Als het Beroepscollege Parkstad Limburg uw kind weigert kunt u hiertegen in beroep gaan door binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aan te tekenen. Het schoolbestuur is dan verplicht om hierop binnen 4 weken te reageren.

 

Praktijkonderwijs Parkstad Limburg (PPL)

 

 • Wanneer uw kind op basis van vastgestelde eisen voor het praktijkonderwijs in aanmerking komt, zal de commissie van toelating een aanvraag indienen bij het Samenwerkingsverband.
 • Nadat het Samenwerkingsverband de positieve (PRO-)aanwijzing heeft afgegeven, wordt uw kind tot PPL toegelaten. U ontvangt hierover een brief.
 • Bij een afwijkende aanwijzing wordt contact met de basisschool en u opgenomen om de aanwijzing te bespreken om zodoende tot de juiste schoolkeuze te komen.

 

Vragen en informatie

Voor algemene vragen betreffende de aanmelding kunt u terecht bij de volgende personen:

 • Locatie Holz

dhr. H. Lenoire                         hmm.lenoire@bcpl.nl

 • Locatie Herle

Dhr. P. Vollema en/of               pr.vollema@bcpl.nl

Dhr. L. Reijnders                       lhm.reijnders@bcpl.nl

 • Locatie Brandenberg

Mevr. M. Palmen en/of            mmm.palmen@bcpl.nl

Mevr. M. Debets                      m.debets@bcpl.nl

 • Locatie PPL

Mevr. M. Belleflame                 mg.belleflame-aelmans@bcpl.nl

 • Locatie Techniekcollege

Dhr. A. El Ouazghari                 a.elouazghari@bcpl.nl

 

Aanmelden bij BcPL leerjaar 2 en 3

Op de website van de afzonderlijke locaties vindt u het aanmeldingsformulier voor klas 2 of 3.

Dit formulier kunt u downloaden en ingevuld en ondertekend via de mail of per post samen met een kopie van de identiteitskaart of paspoort naar de school opsturen.  Als alles in goede orde ontvangen is neemt de betreffende teamleider contact met u op. De aanmelding op een locatie van het Beroepscollege voor leerjaar 2 of 3 dient namelijk plaats te vinden bij de teamleiders van de betreffende locaties.