Selecteer een pagina

Schooljaarplan 2017-2018 Beroepscollege Parkstad Limburg

Inleiding

Het Beroepscollege  bestaat uit 5 locaties, Herle, Brandenberg en Holz, drie vmbo scholen met basis/kader en de theoretische leerweg, de Praktijkscholen Parkstad Limburg en het Techniekcollege, een samenwerking tussen LVO en SVO|PL met betrekking tot techniekopleidingen in de bovenbouw van het vmbo. In totaal ongeveer 2300 leerlingen en 320 medewerkers.

We vormen organisatorisch een eenheid en dat betekent dat het financiële en personele beleid en het beleid met betrekking tot kwaliteitszorg, eenduidig en centraal worden aangestuurd, binnen de kaders die door de stichting SVO|PL worden aangegeven.

Het Beroepscollege kent 7 ankerpunten die richtinggevend zijn voor de onderwijskundige ontwikkeling binnen de locaties. De locaties werken nauw samen om uitwerking te geven aan deze ankerpunten. De teamleiders hebben binnen het Beroepscollege een belangrijke rol in de uitwerking en de implementatie van deze ankerpunten.

 

Speerpunten met betrekking tot onderwijs

 • Vernieuwd vmbo; werkgroep: Dorothee Viguurs, Bob te Braak, Rob Riedl, Ruud Heynen, Bert Hanckmann, Ralph Cobben en Maurice Verbunt.
  • ambitie: elke leerling moet optimaal in de gelegenheid worden gesteld om te oriënteren op beroepsprofielen en de keuzedelen. Leerlingen die weten wat ze willen moeten de gelegenheid krijgen om tijdswinst te behalen door eerder te kunnen starten met lesinhouden uit het mbo binnen de zogenaamde vakmanschapsroutes.
  • Binnen de locaties worden de mogelijkheden voorbereid om leerlingen ook keuzedelen te laten volgen uit andere dan door de leerling gekozen profielen, zowel binnen de eigen locatie als een andere locatie binnen het BCPL.
  • De vakmanschapsroutes techniek, zorg en welzijn en HBR worden verder geïmplementeerd binnen de 3vmbo locaties.
  • Ouders worden door BCPL eenduidig geïnformeerd over het vernieuwd vmbo.
  • Docenten worden bevoegd gemaakt conform de nieuwe bevoegdheidseisen voor het vernieuwd.
 • Individueel ontwikkelplan/loopbaan oriëntatie en begeleiding; werkgroep: Vera Heijenrath, Boy Dautzenberg, Jack Janssen, Jos Kitzen, Isis Rompen, Karin Mulders, Jan Willem Feijten en Michiel Ploum.
  ambitie: elke leerling heeft een individuele leerroute die aansluit op zijn/haar passie/ambitie en talenten. Deze individuele leerroute is vastgelegd in het portfolio/loopbaandossier.

  • Het digitale individueel ontwikkelplan wordt eenduidig voor alle locaties gemaakt.
  • Leerlingen maken kennis met de andere locaties op een speciale dag de zogenaamde Proeverij.
 • Flexibele stages/ buitenschools leren; werkgroep: Henk Mohnen, Arno Buscher, Boy Dautzenberg, Bert Hanckmann, Annet Palmen en Jo Hendriks.
  • ambitie: buitenschools leren is een onderdeel van het curriculum. In het kader van maatwerk voor de leerling gaat BCPL flexibel om met buitenschools leren.
  • Er wordt een activiteitenplan gemaakt ten behoeve van de stages en andere vormen van buitenschools
 • Intake; werkgroep: Bob te Braak, Lars Reijnders en Bram Jacobs.
  • ambitie: alle locaties voeren op een gestandaardiseerde wijze de intake uit. “Zo doen we dit bij BCPL”.
  • Ervaringen worden geëvalueerd en een plan van aanpak voor het volgende schooljaar wordt gemaakt.
 • Examens op hoger niveau; werkgroep: Dorothee Viguurs, Natasja Jacobs, Maurice Verbunt, Ralph Cobben en Jon Rompen.
  • ambitie: leerlingen binnen BCPL volgen een individuele leerroute en kunnen examens doen op hoger niveau.
  • Elke locatie heeft 20 % meer leerlingen dan vorig jaar die examen doen op hoger niveau.
 • Maatwerktrajecten; werkgroep: Rob Riedl, Arno Buscher, Amin El Ouazghari en Jo Hendriks.
  • ambitie: binnen BCPL wordt maatwerk geleverd passend bij de passie, ambitie en talenten van de leerlingen.Een werkgroep van betrokkenen bij de LWT trajecten gaat een gezamenlijke BCPL werkwijze beschrijven en gaat ook nauw samenwerken met betrekking tot de LWT trajecten.
  • BCPL breed worden good practices van maatwerktrajecten gepresenteerd aan de medewerkers.
 • Lessentabellen en bevorderingsrichtlijnen; werkgroep: Henk Mohnen, Jack Janssen, Lars Reijnders, Maud Debets en Maurice Verbunt.
  • ambitie: binnen BCPL doubleert geen enkele leerling (behalve zij die door grote afwezigheid veel lesstof hebben gemist).
  • Er wordt een advies met betrekking tot bevorderingsrichtlijnen en lessentabellen uitgewerkt.
 • Taal en rekenbeleid;
  • ambitie: voor zowel taal als rekenen worden afspraken gemaakt over gelijkstromen van PTO en PTA, afgestemd op     de keuzes voor methodes van afgelopen schooljaar. Ook zal voor beide onderdelen gezocht worden naar mogelijkheden van taal en rekenen in andere vakken (taalgericht en rekenbewust vakonderwijs). Er wordt gestart met ‘aandacht voor taalachterstanden’. (Sonja Heynsdijk en de taal-/reken coördinatoren).
 • Instroom TL verhogen; werkgroep: Ank Wijnands, Dorothee  Viguurs, Rob Riedl en Bob te Braak.
  • ambitie: onderzoeken en acties ondernemen wat we kunnen doen.

 

Speerpunten met betrekking tot personeel

 • We zetten preventief in op het terugdringen van het ziekteverzuim (< 5%). De direct leidinggevenden zijn
  de casemanagers en nemen de regie over de ziekteverzuimtrajecten. De bedrijfsarts heeft hierbij een
  adviserende functie.
 • De rollen en functies van de medewerkers worden goed ingevuld. Medewerkers hebben de taken en de verantwoordelijkheden die bij hun functie horen.
 • De ervaren werkdruk is een aandachtspunt binnen het Beroepscollege. Efficiënt werken en een professionele cultuur – waarbij er naast ondersteuning en aandacht, men elkaar ook feedback geeft en aanspreekt – moet de beleving van de werkdruk verminderen.
 • Met medewerkers ouder dan 62 jaar wordt tijdens de BIO-gesprekken specifiek aandacht gegeven aan de
  invulling van de laatste fase van hun loopbaan.
 • De beoordelingsgesprekken worden dit jaar geïmplementeerd binnen de locaties Herle, Holz, Brandenberg
  en Techniekcollege. De teamleiders krijgen trainingen om op eenzelfde wijze te beoordelen. Op locatie PPL worden al beoordelingsgesprekken gevoerd.
 • Implementatie AFAS InSite.

 

Speerpunten met betrekking tot financiën

 • Implementatie van Wiscollect, geautomatiseerd systeem voor het innen van de schoolbijdragen en
  andere inkomsten van ouders.
 • Elke locatie heeft een positieve realisatie.
 • Implementatie programma Bookmaster (Holz)

 

Speerpunten met betrekking tot kwaliteit

 • Algemeen:
  • De activiteiten die vermeld staan in de kwaliteitskalender worden door de betrokkenen vóór de
   vermelde einddatum afgenomen.
  • De resultaten van onderzoeken worden verder geanalyseerd door de medewerker kwaliteit en
   De resultaten worden waar mogelijk via een interne en landelijke benchmark en met de resultaten van voorgaande schooljaren geëvalueerd.
 • Implementatie kwaliteitszorg binnen het Techniekcollege.
 • Aandacht voor het nieuwe waarderingskader van de Onderwijsinspectie: Kwaliteitsanalyse en verbetering heeft als uitgangspunt het nieuwe waarderingskader met de vier indicatoren. Minimaal drie van de vier indicatoren scoren voldoende. Vóór 1 oktober is m.b.v. de webapplicatie waarderings- en toezichtkaders van Kwaliteitscholen een nulmeting gemaakt. Speerpunten inzake kwaliteit staan SMART en in PDCA-cyclus vermeld in de jaarplannen van alle locaties.
 • Structuren van afnames van enquêtes: enquêtes worden in afgesproken periodes door verantwoordelijken afgenomen (zie kwaliteitskalender). Deze structuur heeft als doel een overload aan enquêtes voor leerlingen en collega’s te voorkomen.
 • Eigenaarschap kwaliteitszorg creëren: de uitvoering van de kwaliteitskalender gebeurt met minimale sturing vanuit de medewerker Kwaliteit en Veiligheid.
 • Toename van aanvragen ‘eigen onderzoek’: indien mogelijk worden resultaten van eigen onderzoeken die worden gedaan door collega’s gepubliceerd met als doel het doen van
  (actie-)onderzoek te stimuleren. De applicatie Kwaliteitscholen wordt hiervoor ingezet.

 

Speerpunten met betrekking tot ICT en onderwijs

 • Implementatie digitale leermiddelen, ELO en arrangeerprogramma’s.
 • Deskundigheid vergroten docenten en management: er wordt een 0-meting uitgevoerd en er worden trajecten aangeboden om de deskundigheid te vergroten met betrekking tot de toepassing van ICT in het onderwijs.
 • ICT deskundigheid vergroten OOP.
 • Pilot lessen digitale vaardigheden leerlingen.
 • Verdere implementatie BYOD Herle en Holz.

 

Speerpunten met betrekking tot gebouwen

Het aantal vierkante meters bij Herle en Brandenberg terugbrengen. Beide scholen hebben een teveel aan vierkante meters afgezet t.o.v. het aantal leerlingen. Dit drukt behoorlijk op de materiële begrotingen.